Manifest

Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022

Op vrijdag 15 oktober 2021 presenteerden wij aan wethouder Trijn Jongman en de fracties in de gemeenteraad het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022. In dit manifest staan 9-punten voor de verbetering van de sociale erkenning en emancipatie van LHBTIQ+ers in Steenwijkerland.

Alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 ondertekend. Hiermee geven de partijen het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, de opdracht werk te maken van het regenboogbeleid. 

Het Regenboog Manifest Steenwijkerland werd op 8 maart 2022 officieel overhandigd aan burgemeester Bats en alle fracties in de gemeenteraad. Kijk de overhandiging en toespraak hier terug. 

 Hieronder lees je de 9 punten in het plan.

presentatie Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022

9 punten plan

1. Discriminatie aanpakken

Elke vorm van discriminatie en discriminerend geweld is onacceptabel en wordt aangepakt, of het nu is wegens (een combinatie van) seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, geslacht, of welke grond dan ook.

Het college intensiveert de aanpak van discriminerend geweld onder meer door de volgende maatregelen:
• De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de anti-discriminatievoorziening (ADV) wordt verbeterd.
• De expertise die is opgebouwd binnen het Roze en Blauw team Oost Nederland wordt actief overgedragen op de (wijk)agenten van de politie Steenwijkerland en de medewerkers handhaving en toezicht.
• Het college maakt werk van het instellen van een Roze en Blauw team in het district IJsselland.

2. Acceptatie op scholen bevorderen

Elke leerling in het basis-, voortgezet of ander onderwijs moet zich veilig en geaccepteerd voelen op school. Helaas worden LHBTIQ+ leerlingen nog steeds vaak gepest en is ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord.

Het college ziet toe op een juiste uitvoering van de Wet burgerschapsonderwijs op de scholen in
Steenwijkerland. In deze nieuwe wet staat dat leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld seksuele oriëntatie of genderidentificatie. Ook moeten de scholen leerlingen respect voor die verschillen bijbrengen en bevorderen dat leerlingen daar naar handelen.

De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar mag nooit een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaars rechten.

Het college ziet erop toe dat alle scholen in Steenwijkerland op juiste wijze uitvoering geven aan deze verantwoordelijkheid.

3. Veilig kunnen sporten

Het college spant zich in om de acceptatie van mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap in de sportclubs te bevorderen. Ook in het beoefenen van een sport moet iedereen zich veilig en geaccepteerd weten. In een aantal sporten is een ‘andere’ seksuele voorkeur of gender identificatie nog steeds een taboe. Sporters zijn vaak bang voor afwijzing. Ook op sportclubs is ‘homo’ een van de meest gebruikte scheldwoorden. De verleiding om in de kast te blijven is groot. Degenen die dat niet doen, kiezen er geregeld voor dan maar te stoppen met sport.

Het college ontwikkelt samen met de verschillende sportverenigingen in Steenwijkerland een
actieprogramma gericht op inclusief sporten.

 4.  Inclusieve werkomgeving

LHBTIQ+ werknemers moeten zich vrij voelen om uit te komen voor hun geaardheid of oriëntatie. Dat is beter voor henzelf en voor de werksfeer. Toch zijn er nog altijd LHBTIQ+ die zich door leidinggevenden of collega’s onprettig behandeld voelen vanwege hun seksuele voorkeur of gender oriëntatie.

In Steenwijkerland is iedereen gelijk en wordt iedereen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Daarom is er op de werkvloer geen plaats voor uitsluiting, op welke grond dan ook.

Het college bepleit bij de werkgevers van Steenwijkerland een inclusieve werkomgeving waarin iedereen gelijk is en dezelfde kansen krijgt.

5. Ouderen omarmen

LHBTIQ+ ouderen kampen vaak met unieke situaties en problemen. Het sociale netwerk ziet er voor roze ouderen vaak anders uit. Veel roze ouderen hebben geen partner, hebben geen kinderen. In sommige gevallen hebben ze ook een moeizame band met de familie. Waar hetero-ouderen in veel gevallen kunnen leunen op
mantelzorg, is bij deze groep daardoor veel vaker professionele hulp nodig.

Het college spant zich in om samen met Sociaal Werk De Kop en andere sociaal-maatschappelijke partners in kaart te brengen welke specifieke behoeftes deze doelgroep heeft binnen de gemeente Steenwijkerland en laat daar programma’s en dienstverlening op ontwikkelen.

6.  Uitvoering wetgeving

De gelijke rechten van LHBTIQ+ inwoners zijn verankerd in de grondwet. Zo werd bijvoorbeeld het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Verwacht wordt dat in artikel 1 van de Grondwet een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie wordt opgenomen. Ook lijkt er in de komende kabinetsperiode een wettelijke
regeling voor meerouderschap en meeroudergezag te komen. Daarnaast vereist de nieuwe Wet inburgering een meer gepersonaliseerd integratietraject. De gemeente krijgt hierin meer de regie om te komen tot beleid waarin aandacht en sensitiviteit is voor de moeilijkheden die LHBT-statushouders tegenkomen bij het  inburgeren in Nederland.

De gemeente speelt een belangrijke rol in de uitvoering van wet- en regelgeving. Het college ziet erop toe dat de ambtelijke organisatie toegerust is deze taak naar behoren te vervullen.

Speciale aandacht gaat ook uit naar de bejegening van burgers door de gemeente, waardoor een ieder zich aangesproken voelt.

7. Gender en geslacht

Het college streeft ernaar om onnodige geslachtsregistratie door de gemeente zoveel mogelijk af te schaffen.

 

8. Internationaal

Internationaal staan de mensenrechten van LHBTIQ+’s onder druk. In 70 landen is het hebben van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht strafbaar. In een aantal Oost-Europese landen worden rechten van LHBTIQ+’s verder ingeperkt.

In internationale contacten is het college, waar dat kan of nodig is, kritisch op gelijke rechten voor iedere inwoner en spreekt zij zich actief uit voor het bevorderen van de rechten en emancipatie van LHBTIQ+’s.

9.  LHBTIQ+ emancipatiebeleid

Het college voert een ambitieus LHBTIQ+ emancipatiebeleid om gelijke rechten en sociale acceptatie te bevorderen.

De hoogte van het LHBTIQ+ emancipatiebudget blijft minimaal gelijk.

In het collegeakkoord wordt een paragraaf over LHBTIQ+ emancipatie opgenomen.

Het LHBTIQ+ emancipatiebeleid komt in de portefeuille van een wethouder.